Skip to main content
Mykhaylo M. Malakhov

Mykhaylo M. Malakhov

Solving neurodegeneration with genetics + ML.